fbpx
online business platform

PLATFORM,
THAT CREATES VALUE FOR
YOUR BUSINESS

online business platform

WHY ТЕАМ2B ?

 • Buidling a team
 • High-quality professional worl
 • Insurance from mistake risks
 • Cost reduction
 • Remote work organization
 • Harmonious work of specialists
 • Direct team selection
 • Flexibility in changing teammates
 • Creating corporate culture

SPECIALIST

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

OUTSOURCE

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TEAM2B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Աշխատակից

 • Արագ թիմ ձևավորում
 • Բարձրորակ մասնագիտական աշխատանք
 • Սխալվելու ռիսկից ապահովագրություն
 • Ծախսերի կրճատում
 • Հեռավար աշխատանք
 • Տարբեր մասնագետների ներդաշնակ աշխատանք
 • Թիմակցին անմիջական ընտրություն
 • ճկունություն թիմակցին փոխելու հարցում
 • Կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում

Աութսորս

 • Արագ թիմ ձևավորում
 • Բարձրորակ մասնագիտական աշխատանք
 • Սխալվելու ռիսկից ապահովագրություն
 • Ծախսերի կրճատում
 • Հեռավար աշխատանք
 • Տարբեր մասնագետների ներդաշնակ աշխատանք
 • Թիմակցին անմիջական ընտրություն
 • ճկունություն թիմակցին փոխելու հարցում
 • Կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում

TEAM2B

 • Արագ թիմ ձևավորում
 • Բարձրորակ մասնագիտական աշխատանք
 • Սխալվելու ռիսկից ապահովագրություն
 • Ծախսերի կրճատում
 • Հեռավար աշխատանք
 • Տարբեր մասնագետների ներդաշնակ աշխատանք
 • Թիմակցին անմիջական ընտրություն
 • ճկունություն թիմակցին փոխելու հարցում
 • Կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում

ADDITIONAL BENEFITS

Consultant

You will have an corresponding specialist for each service and an experienced mentor supervising each specialist.

Environemnt

You will get an online office, where you will form a professional team to succeed with minimal time, financial and nerves expenses.

Control

In the system you will clearly see the assignments of each consultant, the work done, the workload, the deadlines.

Communication

You will have the opportunity to organize online meetings, monitor the progress of work, exchange information quickly and safely.

Freedom

You will have the opportunity to add or cancel any service at any time as well as change your consultant.